Germani Anna Mika
       kontakt@germani.pl
      +48 515 716 044
 

Klauzula informacyjna

 
 
Niniejsza klauzula zawiera informacje, których podanie jest wymagane przepisami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (RODO).
 
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Mika, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Germani Anna Mika”, ul. Hubalczyków 3/11, 09-409 Płock, zwana dalej „Administratorem”.
Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: kontakt@germani.pl.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz w związku z prawnym interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Cele, w jakich są przetwarzane dane osobowe
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • obsługi zapytań telefonicznych lub mailowych,
  • realizacji usług zleconych drogą mailową lub podczas osobistej wizyty,
  • kontaktu mailowego lub telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usług,
  • wystawiania i księgowania faktur,
  • rozpatrywania reklamacji.
 
Przetwarzaniu podlegają takie dane, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer rachunku bankowego, nazwa firmy, adres siedziby, NIP, REGON, inne dane zawarte w zapytaniach lub tekstach do tłumaczenia.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 
Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia kontaktu mailowego i telefonicznego z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania i w sprawach związanych z realizacją usług.
 
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
W przypadkach określonych w RODO mają Państwo w odniesieniu do swoich danych prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli Państwo taką zgodę wyrazili (art. 15 – 21 RODO).
 
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych (biuro rachunkowe, dostawca domeny), oraz banki.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE
 

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

Dane kontaktowe                                                                   Godziny otwarcia

Germani Anna Mika         e-mail: kontakt@germani.pl            poniedziałek 9:00 – 18:00    

ul. Hubalczyków 3/11       tel. 515 716 044                              wtorek 9:00 – 17:00 

09-409 Płock                                                                            środa 9:00 – 18:00

NIP: 7743087321                                                                     czwartek 9:00 – 18:00

                                                                                                 piątek 9:00 – 18:00

 

 

                                                                                                   

Copyrights © 2020 Germani Anna Mika. All rights reserved.