Germani Anna Mika
       kontakt@germani.pl
      +48 515 716 044
 

Ogólne warunki świadczenia usług

 
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług, zwane dalej „OWU”, regulują zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Annę Mika, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Germani Anna Mika”, NIP: 7743087321, REGON: 366851964, zwaną dalej „Wykonawcą”, na rzecz Klientów, zwanych dalej „Zamawiającym”.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWU.
 
§ 2 Zakres usług
Zakres usług obejmuje tłumaczenia nieprzysięgłe z języka niemieckiego i na język niemiecki, w tym:
− tłumaczenia pisemne,
− inne usługi, takie jak: przeprowadzenie rozmowy telefonicznej w języku niemieckim, obsługa klienta niemieckojęzycznego (np. przez czat, e-mail), zbudowanie bazy firm niemieckich z danej branży, dodawanie ogłoszeń w niemieckich serwisach internetowych, prowadzenie aukcji na niemieckich portalach aukcyjnych, konwersacje z języka niemieckiego (od poziomu B1).
 
§ 3 Złożenie zamówienia
1. Aby skorzystać z usług Wykonawcy, należy przesłać zamówienie na adres e-mail: kontakt@germani.pl lub złożyć je podczas osobistej wizyty.
2. Jeżeli zamówienie dotyczy tłumaczenia pisemnego, do zamówienia należy dołączyć tekst do tłumaczenia (w miarę możliwości w wersji edytowalnej). W przypadku dokumentów skanowanych zalecana rozdzielczość skanowania to 300 dpi. Ponadto należy dostarczyć wszystkie materiały referencyjne (poprzednie tłumaczenia, glosariusze, pamięci tłumaczeń, poradniki stylistyczne), które mogą zmniejszyć koszt i czas tłumaczenia.
3. Jeżeli zamówienie dotyczy innej usługi, w zamówieniu należy opisać wszelkie szczegóły związaną z tą usługą.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
5. W odpowiedzi na zamówienie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyjęciu lub odrzuceniu zamówienia. W razie przyjęcia zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu wiadomość zawierającą warunki realizacji zamówienia, tj. wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie usługi oraz czas realizacji zamówienia.
6. Za stronę rozliczeniową przyjmuje się 250 słów tekstu źródłowego. Słowa na grafice podlegające tłumaczeniu liczy się osobno. Strony zaokrągla się do 0,5 strony (0,1 − 0,4 = 0,5 strony, a 0,5 − 0,9 = 1 strona).
7. W przypadku gdy tekst zawiera mniej niż 250 słów, nalicza się koszt jednej strony rozliczeniowej.
8. W przypadku zamówienia tłumaczenia pisemnego powyżej 15 stron rozliczeniowych Zamawiający ma prawo do otrzymania bezpłatnej próbki tłumaczenia. Próbka tłumaczenia obejmuje 1 stronę rozliczeniową (250 słów). O wykonanie próbki tłumaczenia Zamawiający może poprosić po otrzymaniu warunków realizacji zamówienia i ich akceptacji zgodnie z ust. 10 poniżej.
9. Jeżeli Zamawiający po otrzymaniu warunków realizacji zamówienia zdecyduje się na skorzystanie z usług Wykonawcy, prześle Wykonawcy wiadomość z akceptacją przedstawionych mu warunków realizacji zamówienia.
10. Z chwilą doręczenia Wykonawcy wiadomości z akceptacją warunków realizacji zamówienia między Wykonawcą a Zamawiającym dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie usług, mocą której Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi zgodnie z warunkami realizacji zamówienia, a Zamawiający do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenie.
 
§ 4 Realizacja zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia osobiście, z należytą starannością i zgodnie ze swoimi najlepszymi umiejętnościami.
2. Wszelkie niejasności w tekście źródłowym Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym drogą elektroniczną lub telefoniczną. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą (odpowiadania na bieżąco na jego pytania) w celu dotrzymania terminu realizacji usługi.
3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze w warunkach realizacji zamówienia, o których mowa w § 3 ust. 5 OWU. Orientacyjny czas realizacji zamówienia:
– tłumaczenia do 5 stron: 1 − 2 dni robocze,
– tłumaczenia od 5 stron: od 2 dni roboczych.
4. Czas realizacji zamówienia przyjętego po godz. 14:00 liczony jest od następnego dnia roboczego.
5. Wykonane tłumaczenie pisemne zostanie dostarczone Zamawiającemu drogą elektroniczną, o ile przy przyjmowaniu zamówienia nie uzgodniono, że Zamawiający odbierze tłumaczenie osobiście.
 
§ 5 Anulowanie zamówienia
1. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji.
2. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia również w trakcie jego wykonywania. W takim wypadku zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy należności za prace wykonane do momentu powiadomienia o rezygnacji. Prace te mogą obejmować: OCR dokumentów zeskanowanych, przepisanie tekstu napisanego odręcznie na komputer, wykonanie części tłumaczenia. Efekty prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu drogą mailową lub Zamawiający odbierze je osobiście.

§ 6 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowaną usługę w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury VAT/VAT EU. Faktura zostanie doręczona Zamawiającemu drogą elektroniczną.
2. W przypadku tłumaczenia pisemnego przekraczającego 15 stron rozliczeniowych warunkiem przystąpienia do realizacji usługi jest zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zadatku w wysokości 50% należnego wynagrodzenia. Zapłata nastąpi na podstawie faktury proforma doręczonej Zamawiającemu drogą elektroniczną.
3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 7 Zachowanie poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych dokumentów i przechowywaniu ich w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania przesłanych dokumentów w celach innych niż do realizacji zamówienia.
 
§ 8 Gwarancja
1. Zamawiającemu przysługuje 30-dniowa gwarancja na usługę tłumaczeniową.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wady. Gdyby niezwłoczne usunięcie wady okazało się niemożliwe, Wykonawca ustali odpowiedni termin z Zamawiającym.
3. Reklamacja może dotyczyć błędów merytorycznych w tłumaczeniu, które Zamawiający musi wskazać i odpowiednio uzasadnić. Podstawą do reklamacji jest także niedotrzymanie terminu realizacji usługi przez Wykonawcę, o ile nie jest ono spowodowane działaniem siły wyższej lub brakiem współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie z § 4 ust. 2. Za zdarzenia o charakterze siły wyższej uważa się chorobę, awarie łączy internetowych, przerwy w dostawie prądu, awarie sprzętu komputerowego.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tekście źródłowym.
5. Odpowiedzialność kontraktową ogranicza się do kwoty należnego wynagrodzenia.
 
§ 9 Spory
1. Strony będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z zawarcia niniejszej umowy w sposób polubowny.
2. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądowi właściwości ogólnej.
 
§ 10 Inne postanowienia
1. Zamawiający ma prawo do umieszczenia projektu tłumaczeniowego w swoim portfolio oraz nazwy/logo Zamawiającego na swojej stronie internetowej i w innych źródłach internetowych. Jeżeli projekt tłumaczeniowy zawiera dane osobowe, jego publikacja w portfolio nastąpi po uprzedniej anonimizacji.
2. Strony mogą ustalić indywidualne warunki realizacji zamówienia, inne niż te zawarte w OWU. W takiej sytuacji pierwszeństwo mają indywidualnie ustalone warunki realizacji zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 
 

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

Dane kontaktowe                                                                   Godziny otwarcia

Germani Anna Mika         e-mail: kontakt@germani.pl            poniedziałek 9:00 – 18:00    

ul. Hubalczyków 3/11       tel. 515 716 044                              wtorek 9:00 – 17:00 

09-409 Płock                                                                            środa 9:00 – 18:00

NIP: 7743087321                                                                     czwartek 9:00 – 18:00

                                                                                                 piątek 9:00 – 18:00

 

 

                                                                                                   

Copyrights © 2020 Germani Anna Mika. All rights reserved.